web期末大作业–网页设计 HTML+CSS+JS(附源码)

web期末大作业–网页设计 HTML+CSS+JS(附源码)

目录

一,作品介绍

二.运用知识

三.作品详情

四.部分作品效果图

我的:​编辑 五.部分源代码

六.文件目录

 七.源码


一,作品介绍

作品介绍:该作品是一个是一个关于影视作品的网页,一共有五个页面,主页,最新,排行,我的,联系我们

二.运用知识

1.HTML是超文本标记语言,是为浏览器设计的语言,用于在Web上传输信息。HTML的编写比较简单,只要记住基本的语法就可以。

2.CSS是由W3C组织制定的一种用来定义样式规则(如字体、颜色和位置)的语言,能让网页制作者有效地定制、改善网页的显示效果。

3.JavaScript是一种轻型的脚本语言,它与HTML相结合,可以增强功能,提高与用户之间的交互性。主要利用的是Java来进行编写。JSP全称Java Server Page,是由HTML语句和嵌套在其中的Java代码构成的文件,文件扩展名为jsp。浏览器访问JSP页面时,Web容器把HTML原封不动地发送给浏览器,嵌套在<%>之间的Java代码被解释执行,其中outprint(或println)语句输出的内容则被按顺序插入到该对<%>在JSP文件中的出现位置处,同HTML-同输出给浏览器。

三.作品详情

1.首页:主打影视内容的网站,有导航栏,通过导航栏可进入不同的页面,还有搜索框,可搜索自己想要寻找的内容,接着分为两部分,一部分是热播剧,一部分是电影,电影也有分类,可根据自己的爱好去选择。

2.我的:点击进去之后可以登录页面,一旁有一个跳转到注册页面的按钮,如果你没有账号,就可以点击这个按钮跳转到注册页面,跳转到注册页面后,就可以注册,注册成功后也会跳转到登录页面,注册页面旁边也有一个可以跳转到登录页面,如果你已经注册了,可以直接跳转到登录页面登录,登录成功后就可以跳转到首页。

3.联系我们:这个页面有一些表格,你可以写下自己的信息和意见,如果你对于这个网页的内容有感到不满意的地方可以填写意见,侧栏还有一些关于内容的提示。

4.最新:里面的内容是最新更新的一些影视剧,有最新的更新日期和排行在前的更新剧。

5.排行:里面是一些大家热爱的剧,根据热度排行。

四.部分作品效果图

首页:

web期末大作业--网页设计 HTML+CSS+JS(附源码)

排行:

web期末大作业--网页设计 HTML+CSS+JS(附源码)
 

我的:
web期末大作业--网页设计 HTML+CSS+JS(附源码)
 五.部分源代码

HTML:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.staticfile.org/twitter-bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://cdn.staticfile.org/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>  
  <script src="https://cdn.staticfile.org/popper.js/1.15.0/umd/popper.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="/CSS/common.css">
  <link rel="stylesheet" href="/CSS/index.css">
  <title>主页</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
      <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="index.html">主页</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="true" aria-label="Toggle navigation" data-toggle="dropdown">
      <span class="navbar-toggler-icon" data-toggle="dropdown"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
       <li class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="ranking.html">排行</a>
       </li>
       <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="login.html">我的</a>
       </li>
       <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="new.html">最新</a>
       </li>
       <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="contact.html">联系我们</a>
       </li>
       <div class="pulldown-box">
       <li class="nav-item dropdown">
        <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-expanded="">
         全部
        </a>
        <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
         <li><a class="dropdown-item" href="#">电视</a></li>
         <li><a class="dropdown-item" href="#">动漫</a></li>
         <li><hr class="dropdown-divider"></li>
         <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a></li>
        </ul>
       </li>
      </div>
      </ul>
      <form class="d-flex">
       <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
       <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Search</button>
      </form>
      </div>
      </div>
      </nav>
    <div class="navigation_bar">
      <p>Hit</p>
      <p>Broadcast</p>
    </div>
    <div class="main">
      <a href="https://wujicloud.cn/voddetail/42265.html">
        <img src="/images/p1.png" alt="">
          <p>我们的歌</p>
        </img>
      </a>
      <a href="https://up-gz.zsyts.cn/wp-content/uploads/2023/06/0ff0a3d73e6d6aa1d6deddaa9fdde263.png" alt="">
          <p>名侦探学院</p>
        </img>
      </a>
      <a href="https://up-gz.zsyts.cn/wp-content/uploads/2023/06/2d5ae404ca714ec7b16c97e3cc1b2de3.png" alt="">
          <p>我在你的未来吗</p>
        </img>
      </a>
      <a href="https://up-gz.zsyts.cn/wp-content/uploads/2023/06/ad194cbe90a56f2011fab3605ef5af18.png" alt="">
          <p>大湾仔的夜第二季</p>
        </img>
      </a>
      <a href="https://up-gz.zsyts.cn/wp-content/uploads/2023/06/b1dd01812b22d34c373e011261ab5fb9.png" alt="">
          <p>再见爱人第二季</p>
        </img>
      </a>
    </div>
    <div class="navigation_bar1">
      <p>Movie</p>
      <p>Channel</p>
      <div class="category">
        <a href="https://up-gz.zsyts.cn/wp-content/uploads/2023/06/886e30a9b6550441af714a7efac86cfd.png" alt="">
          <p>世纪虫</p>
        </img>
      </a><a href="https://up-gz.zsyts.cn/wp-content/uploads/2023/06/69a092cb9f65318156ea615836f13646.png" alt="">
          <p>我的遗憾和你有关</p>
        </img>
      </a><a href="https://up-gz.zsyts.cn/wp-content/uploads/2023/06/45f16d478734c0f03af662cd5f7b6455.png" alt="">
          <p>分贝</p>
        </img>
      </a><a href="https://up-gz.zsyts.cn/wp-content/uploads/2023/06/b78af42860da3f09f83d28fc5a3b1845.png" alt="">
          <p>坏家伙们2019</p>
        </img>
      </a><a href="https://up-gz.zsyts.cn/wp-content/uploads/2023/06/d90a6452e6d44c0a93aa7993fdd396b5.png" alt="">
          <p>白头山</p>
        </img>
      </a>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

CSS::

.container{
  max-width: 100%;
  min-height: 500px;
}
a.navbar-brand{
  background-color: green;
}
.navigation_bar {
  height: 40px;
}
.navigation_bar p {
  padding: 5px;
  display: inline-block;
  margin-left: 30px;
  font-size: 40px;
}
.navigation_bar p:first-letter{
  color:#9ACD32 ;
}
.main{
  padding-top: 10px;
  margin: 30px;
  height: 260px;
  transition: all 3s;
  display: flex;
  justify-content: space-around;
}
.main a{
  text-decoration: none;
}
.main a:hover{
  box-shadow: 0 16px 32px 0 rgba(67, 23, 154, 0.15);/* 鼠标悬浮时盒子出现的阴影 */
	transform: translate(0, 5px);
}
.main img{
  width:200px;
  height: 260px;
}
.main p{
  font-size: 20px;
  color: #9ACD32;
}
.navigation_bar1 {
  height: 50px;
  display: flex;
}
.navigation_bar1 p {
  padding: 8px;
  display: inline-block;
  margin-left: 30px;
  font-size: 40px;
}
.navigation_bar1 p:first-letter{
  color:#9ACD32 ;
}
.category{
  padding: 15px;
}
.category a{
  text-decoration: none;
}
.category p{
  font-size: 20px;
  color: #9ACD32;
  border: 2px #151515 solid;
  border-radius: 15px;
}
.main1{
  padding-top: 10px;
  margin: 30px;
  height: 260px;
  transition: all 3s;
  display: flex;
  justify-content: space-around;
}
.main1 a{
  text-decoration: none;
}
.main1 a:hover{
  box-shadow: 0 16px 32px 0 rgba(67, 23, 154, 0.15);/* 鼠标悬浮时盒子出现的阴影 */
	transform: translate(0, 5px);
}
.main1 img{
  width:200px;
  height: 260px;
}
.main1 p{
  font-size: 20px;
  color: #9ACD32;
}
@media (max-width: 480px){
  .displayNone{
    display: none} 
  .navigation_bar p{
    font-size: 30px;
  }
  .navigation_bar1 p{
    font-size: 30px;
  }
  .category{
    display: none;
  }
  .main{
    display: inline-block;
    width: 100%;
    justify-content: space-around;
    text-align: center;
  }
  .navigation_bar{
    height: 20px;
  }
  .main1{
    display: inline-block;
    width:100% ;
    justify-content: space-around;
    text-align: center;
  }
} 

JS:

function getStorage(){
  let name=document.getElementById("name").value;
  let str =localStorage.getItem(name);
  let data =JSON.parse(str);
  if(!data){
    //alert("请你先注册");
    document.getElementById('msg').innerHTML="请先+<a href='register.html'>注册!</a>";
  return false;
    }else{
      let pw=document.getElementById('password').value;
      if(data.password==pw){
        document.location.href="index.html";
        return false;
      }else{
        document.getElementById('msg').innerHTML="密码错误";
        return false;
      }
    }
    }

六.文件目录

web期末大作业--网页设计 HTML+CSS+JS(附源码)

 七.源码

百度网盘:

链接:https://pan.baidu.com/s/1xADvNBBKL6avRlZrskXbug 
提取码:6463

                       

点击阅读全文

上一篇 2023年 6月 16日 am10:15
下一篇 2023年 6月 16日 am10:17